สีประจำโรงเรียน:            สีทอง-สีส้ม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน:     ต้นหมาก

สโลแกนของโรงเรียน:    Achieve the Highest Potential of Yourself.

เกี่ยวกับโรงเรียน

Festallor Education School of English ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 25 เดือนกันยายน ปีพุธศักราช 2562 เพื่อเป็นโรงเรียนเอกชนระดับอินเตอร์ ในจังหวัดน่าน ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ โดยได้นำแนวคิด เทคนิค รวมถึงกระบวนวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ตัวอย่างเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา มาปรับให้เหมาะสมกับระบอบการศึกษาภาษาอังกฤษของประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และการแบ่งระดับของผู้เรียนที่อ้างอิงจาก The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ของระบบประเทศออสเตรเลีย (หน่วยงาน English Australia) และนิวซีแลนด์ (หน่วยงาน New Zealand Language Center) เป็นหลัก นอกจากนี้เรายังได้นำเอาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 และข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตร และปรับให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยปัจจุบัน ในยุค 4.0 

 

โรงเรียนได้ทำราคาที่เหมาะสม และมีทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับต่างๆ ทำให้นักเรียนเข้าถึงได้ง่าย ในคุณภาพการศึกษาระดับสากล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในระบบการศึกษาที่ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งหมดของตัวเองที่มีออกมา โดยปราศจากความกดดัน สิ่งที่เหนือกว่าของโรงเรียนเราคือ ครูทุกคนที่สอนในโรงเรียน เคยไปศึกษาต่อในต่างประเทศมาแล้วทั้งสิ้น ทำให้สามารถมอบประสบการณ์การศึกษาที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน และเพื่อต่อยอดระดับภาษาของนักเรียนในโรงเรียนของเรา นักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนเกิน 2 ระดับ จะได้รับใบประกาศจากสถาบันชั้นนำ ระดับแถวหน้าของโลก ร่วมกับใบประกาศจาก Festallor Education School of English และเมื่อจบหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลาง นักเรียนทุกคนสามารถเข้าศึกษาต่อสถาบันของประเทศออสเตรเลีย ภายใต้การบริการของโรงเรียนเราที่วิทยาเขต จังหวัดน่าน และนักเรียนสามารถได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนเพื่อเรียนต่อในประเทศออสเตรเลียโดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขันใดๆ 

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความเป็นมืออาชีพในระดับ International และระบบการเรียนการสอนที่เราจัดทำขึ้น จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจ และใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของศักยภาพของตัวนักเรียน เหมือนกับสโลแกนของโรงเรียน Achieve the Highest Potential of Yourself.

 

ความหมายของตราสัญญาลักษณ์

 

1. Shield = โล่  

     หมายถึง การปกป้องคุ้มครอง เป็นสัญลักษณ์ของความอดทน เข้มเข้ม และความเสียสละ ดั่งเช่น อัศวิน แสดงถึง การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความอดทน อุตสาหะพากเพียร สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญได้อย่างกล้าแกร่ง


2. Fairy = นางฟ้า  

     หมายถึง ความเป็นเลิศ ความดีงาม ความบริสุทธิ์ และการสร้างสรรค์ แสดงถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และคงในศิลธรรมอันดี
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม และสามารถสร้างประโยชน์ พัฒนา และยกระดับสังคมต่อไป

 

3. Spike = รวงข้าว  

     หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ การเจริญเติบโต และความเจริญรุ่งเรืองที่แฝงความอ่อนน้อมถ่อมตน แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนในทางวิชาการอย่างยั่งยืน
และนอบน้อม อันเป็นคุณลักษณะของคนไทย

 

4. Ship = เรือ  

     หมายถึง พาหนะในการเดินทางของไทยดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของครูผู้สอน แสดงถึงครูผู้สอนที่จะพาผู้เรียนไปส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางตามที่ผู้เรียนมุ่งหวัง อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
 

5. Snowflake = เกล็ดหิมะ  

     หมายถึงผลึกของน้ำที่สวยงามที่สุด และยังเป็นสัญลักษณ์ของความสดใสที่เป็นนิรันด์ แสดงถึง การขัดเกลาผู้เรียนต้องผ่านการหล่อหลอมจากความดีงาม ความกล้าหาญ และต้องมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ศิลป์นั้นๆ ตกผลึกเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ กลายเป็นผลผลิตของประเทศชาติ ที่มีความงดงามสมบูรณ์แบบ


6. Crown = มงกุฎ  

     หมายถึง ความเป็นผู้นำ เป็นสิ่งที่แสดงยศฐาบรรดาศักดิ์สูงที่สุด ควรค่าแก่การสวมไว้บนศรีษะของผู้ที่มีชัย ดั่งเช่นพระราชา แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนให้พร้อม
โดดเด่น จนนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป


7. World = โลก  

     หมายถึง แผ่นดินทุกพื้นที่ ที่มนุษย์อาศัยอยู่ เป็นสัญลักษ์ของความเป็นสากล แสดงถึงโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นระดับสากล
และยังเป็นการแสดงถึงการเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก