HOME PAGE

หน้าหลัก

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

CONTACT

ติดต่อ

 ประวัติ 

Department of Skills and Employment 

        ในปี 2020 Festallor Education School of English ได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอน ให้เข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุด เพื่อให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาวะเศรษกิจปัจจุบันมากที่สุด

        Festallor Education School of English ได้จัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียน สร้างเสริมทักษะชีวิต และเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มากกว่าการท่องจำ ดังเช่นนักเรียนต่างชาติ ที่ทุกคนมักจะมีงาน Part-Time ทำหลังเลิกเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยที่ผ่านมา ฝ่ายศึกษาต่อต่างประเทศ ได้ดำเนินการแนะนำงาน Part-Time ให้กับนักศึกษาที่เรียนต่อในต่างประเทศ ทำให้มีหลากหลายหน่วยงานที่เคยติดต่อกันมาแล้ว หรือหน่วยงานที่เข้ามาติดต่อทางโรงเรียน เพื่อขอคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน

        ทั้งนี้ทางโรงเรียนเราจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการทำงานระหว่างเรียนมากขึ้น จึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และยังเป็นการสร้างเสริมความก้าวหน้าในชีวิต ให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายใน และนอกประเทศภายใต้สภาวะการณ์ปัจจุบันได้ นอกจากนี้การทำงานระหว่างเรียน ถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของตัวนักศึกษาเอง และยังถือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาที่ขยัน ตั้งใจ แต่ไม่มีทุนในการเรียน ให้ได้เรียน

        ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีมัติเห็นชอบ ในการเปิด ฝ่ายทักษะอาชีพ และการจ้างงาน อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นตัวกลาง ในการคัดกรองงานสำหรับนักศึกษา และเป็นตัวกลางของหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน ให้เกิดการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ

discussion-5034153_1920.png