การวัดผล และการประเมินผล ของโรงเรียน

การวัดผล และการประเมินผล

มีการทดสอบก่อนเริ่มเรียน เพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้ได้เข้าเรียนในระดับ และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยใช้แบบทดสอบเฉพาะตัวที่ทางโรงเรียนได้ออกแบบขึ้นมา จากเนื้อหาที่เรียนในระดับนั้นๆ ถ้านักเรียนสอบผ่าน นักเรียนจะมีความรู้ที่เหมาะสม และมีความพร้อมในระดับนั้นๆ อย่างดี ทำให้สามารถเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปได้ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบระหว่างเรียน เพื่อวัดระดับความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียนในแต่ละระดับ และเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครู หรือผู้สอน และคุณภาพของเนื้อหาหลักสูตร และมีการทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถ และพัฒนาการผลการเรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย จุดประสงค์ของหลักสูตร


เกณฑ์การประเมินผล


ภาคทฤษฎี คิดเป็น 40% ได้จาก

- การทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละบท ของเนื้อหาแต่ละระดับ


ภาคปฎิบัติ คิดเป็น 60% ได้จาก

- กิจกรรมฝึกหัดในแต่ละบท ของเนื้อหาแต่ละระดับ 60%


เกณฑ์การตัดสิน


ในระยะเวลาเรียนแต่ละระดับ 240 ชั่วโมง ผู้เรียนต้องได้คะแนนรวมเกิน 60% ถึงจะสามารถผ่านระดับได้ หากผู้เรียนได้คะแนนรวมน้อยกว่า อาจจะต้องมีการขยายระยะเวลาการเรียนที่ยาวนานกว่าปกติ


มีการมอบใบประกาศหลังจบหลักสูตร โดยผู้เรียนจะได้รับใบประกาศในระดับสูงสุดของผู้เรียน กรณีผู้เรียนไม่จบหลักสูตร จะได้รับใบรับรองผลการเรียน และอัตราการเข้าเรียน เป็นรายบุคคล

ดู 133 ครั้ง

Verified

Contact Us

  • Facebook festallor education
  • festallor education instagram
  • LINE@festallor

Address

Tel: 0885552166, 054059784

Email: festallor.education@gmail.com

70/1, Village No.3, BanNaPha, Kong Khwai,

Mueang Nan District, Nan, 55000 Thailand