top of page

คุณภาพของผู้เรียน หลังจบหลักสูตร

คุณภาพของผู้เรียน ระดับเริ่มต้น ถึงระดับสูง (A0-C1)


A0 จบภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น (Beginner)

สามารถออกเสียงอักขระ นับเลข และรู้ระบบการสะกดคำของภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งสามารถโต้ตอบ และเข้าใจสำนวน ประโยค และวลีพื้นฐานอย่างสั้นๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ อันเกี่ยวเนื่องกับรายละเอียดพื้นฐานของตัวเอง และยังสามารถแสดงหรือนำเสนอออกมาอย่างง่ายได้ โดยมุ่งเน้นการใช้ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ระดับนี้จะเน้นการพูดช้า และชัดเจน

A1 จบภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (Elementary)

สามารถโต้ตอบ รวมไปถึงเข้าใจสำนวน ประโยค และวลีพื้นฐานที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน และใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น อธิบายความต้องการของตนเอง อธิบายลักษณะทางกายภาพของสิ่งของ รวมไปถึงสามารถแนะนำบุคคลที่สาม เขาหรือเธอ หรือคนอื่นๆ และยังสามารถถามหรือตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ที่เขาหรือเธออาศัยอยู่ คนที่เขาหรือเธอรู้จัก และสิ่งที่เขาหรือเธอมี เป็นต้น

A2 จบภาษาอังกฤษระดับกลาง ขั้นต้น A2 (Pre-Intermediate)

สามารถโต้ตอบ รวมไปถึงเข้าใจสำนวนประโยค และวลีพื้นฐานที่ใช้บ่อย อันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ หรือประสบการณ์ใกล้ตัวของตนเอง เช่น ข้อมูลส่วนตัวของตนเองและครอบครัว การซื้อของใช้ อธิบายภูมิศาสตร์หรือสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ถามตอบเกี่ยวกับงานที่ทำหรือที่อยากจะทำในอนาคตได้ เป็นต้น โดยสามารถใช้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่เรียบง่าย และเป็นประจำ ที่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยตรงในเรื่องที่คุ้นเคย และเป็นกิจวัตร รวมไปถึงสามารถอธิบายด้วยแง่มุมง่ายๆ ในความคิดเห็นของตนเองตามประสบการณ์ที่ผ่านมา ในประเด็นที่ต้องการได้ทันที

B1 จบภาษาอังกฤษระดับกลาง (Intermediate) หรือภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS

(IELTS Preparation brand 5)

สามารถโต้ตอบ รวมไปถึงเข้าใจสำนวน ประโยค และวลีที่เป็นประเด็นหลักอย่างชัดเจน อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่คุ้นเคย หรือพบเห็นเป็นประจำในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำงานหรือการเรียน รวมไปถึงการท่องเที่ยวหรือพักผ่อน และยังสามารถจัดการหรือรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่เดินทาง หรืออยู่ต่างประเทศ หรือในพื้นที่ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับนี้จะมุ่งเน้นการมีไหวพริบที่ดีในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือใช้ข้อความในการติดต่อสื่อสาร โดยสามารถแสดงทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับที่ดี รวมทั้งสามารถบรรยายประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความฝัน ความหวัง และความทะเยอทะยาน โดยสามารถให้เหตุผลประกอบในความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งวางแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้

B2 จบภาษาอังกฤษระดับกลาง ขั้นสูง (Upper Intermediate) หรือภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

IELTS (IELTS Preparation brand 6)

สามารถโต้ตอบ รวมไปถึงเข้าใจแนวคิดหลักของบทความที่ซับซ้อน ทั้งในหัวข้อที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม โดยสามารถสามารถแสดงทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่ออภิปรายทางเทคนิคในสาขาที่เชี่ยวชาญ หรือสื่อสารและโต้ตอบกับเจ้าของภาษา ในระดับที่มีความคล่องแคล่ว ลื่นไหล และเป็นธรรมชาติ สามารถออกเสียงของคำ และอักขระต่างๆ ในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน รวมไปถึงอ่านข้อความหรือบทความต่างๆ ได้อย่างไม่สะดุด รวมทั้งสามารถให้รายละเอียดหรือใส่เหตุผลในมุมมองของตนเองในหัวข้อที่หลากหลาย และยังสามารถเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย หรือข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา

C1 จบภาษาอังกฤษระดับสูง (Advanced) หรือภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS

(IELTS Preparation brand 7)

สามารถโต้ตอบ รวมไปถึงเข้าใจความต้องการที่หลากหลาย และรู้จักความหมายโดยนัยของเนื้อหาที่มีความซับซ้อน เช่น ในตำราเรียน หรือบทความที่ยาว หรือวารสารทางวิชาการต่างๆ โดยสามารถแสดงทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นธรรมชาติ รวมทั้งยังสามารถนำทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ได้อย่างยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคม ทางวิชาการ และทางวิชาชีพ โดยสามารถเขียนบทความทางวิชาการที่มีรายละเอียดชัดเจน และมีโครงสร้างที่ดี ภายใต้หัวข้อที่ซับซ้อนได้ เพื่อการติดต่อสื่อสาร หรือเผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆ ระหว่างกลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่กว้างขึ้น

Comments


bottom of page