About Us

Festallor Education School of English ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 25 เดือนกันยายน ปีพุธศักราช 2562 เพื่อเป็นโรงเรียนเอกชนระดับอินเตอร์ ในจังหวัดน่าน ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ โดยได้นำแนวคิด เทคนิค รวมถึงกระบวนวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ตัวอย่างเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร แคนนาดา และสหรัฐอเมริกา มาปรับให้เหมาะสมกับระบอบการศึกษาภาษาอังกฤษของประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และการแบ่งระดับของผู้เรียนที่อ้างอิงจาก The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ของระบบประเทศออสเตรเลีย (หน่วยงาน English Australia) และนิวซีแลนด์ (หน่วยงาน New Zealand Language Center) เป็นหลัก นอกจากนี้เรายังได้นำเอาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 และข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตร และปรับให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยปัจจุบัน ในยุค 4.0 

โรงเรียนได้ทำราคาที่เหมาะสม และมีทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับต่างๆ ทำให้นักเรียนเข้าถึงได้ง่าย ในคุณภาพการศึกษาระดับสากล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในระบบการศึกษาที่ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งหมดของตัวเองที่มีออกมา โดยปราศจากความกดดัน สิ่งที่เหนือกว่าของโรงเรียนเราคือ ครูทุกคนที่สอนในโรงเรียน เคยไปศึกษาต่อในต่างประเทศมาแล้วทั้งสิ้น ทำให้สามารถมอบประสบการณ์การศึกษาที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน และเพื่อต่อยอดระดับภาษาของนักเรียนในโรงเรียนของเรา นักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนเกิน 2 ระดับ จะได้รับใบประกาศจากสถาบันชั้นนำ ระดับแถวหน้าของโลก ร่วมกับใบประกาศจาก Festallor Education School of English และเมื่อจบหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลาง นักเรียนทุกคนสามารถเข้าศึกษาต่อสถาบันของประเทศออสเตรเลีย ภายใต้การบริการของโรงเรียนเราที่วิทยาเขต จังหวัดน่าน และนักเรียนสามารถได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนเพื่อเรียนต่อในประเทศออสเตรเลียโดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขันใดๆ 

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความเป็นมืออาชีพในระดับ International และระบบการเรียนการสอนที่เราจัดทำขึ้น จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจ และใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของศักยภาพของตัวนักเรียน เหมือนกับสโลแกนของโรงเรียน Achieve the Highest Potential of Yourself.