ใบสมัครเรียนต่อออสเตรเลีย

ใบสมัครเรียนต่อออสเตรเลีย

*** กรุณาสแกนเอกสารที่จะอัพโหลดให้พร้อม

***ทางรัฐบาล ให้ใช้เอกสาร ที่แสกนโดยใช้เครื่อง scanner และเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เนื่องจากเคยมีนักเรียนเคยถูกขอเอกสารใหม่

     ทำให้การทำ VISA ล่าช้ามากขึ้น (เฉพาะโฉนดที่ดินเท่านั้น ที่อนุโลมให้ถ่ายรูปได้ แต่ต้องเห็นข้อมูลทั้งหมดอย่างชัดเจน)

ขั้นตอนการ up load เอกสาร

กรุณาเพิ่มเอกสารให้มากที่สุดเท่าที่มี เพื่อให้ผลการพิจารณา VISA รวดเร็ว และโอกาสผ่านสูง

บัตรประชาชน
Max File Size 10MB
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 (ถ้ามี)
Max File Size 10MB
วุฒิการศึกษาล่าสุด 1
Max File Size 10MB
โฉนดที่ดินด้านหน้า (ถ้ามี)
Max File Size 10MB
หลักฐานทางการทำงาน 1 (ถ้ามี)
Max File Size 10MB
ผลสอบภาษาอังกฤษ
Max File Size 10MB
ทะเบียนบ้าน
Max File Size 10MB
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 (ถ้ามี)
Max File Size 10MB
วุฒิการศึกษาล่าสุด 2
Max File Size 10MB
Passport
Max File Size 10MB
ใบเกิด (ถ้ามี)
Max File Size 15MB
VISA Australia ตัวก่อนหน้า (ถ้ามี)
Max File Size 10MB
โฉนดที่ดินด้านหลัง (ถ้ามี)
Max File Size 10MB
หลักฐานทางการทำงาน 2 (ถ้ามี)
Max File Size 10MB
รูปถ่าย
Max File Size 10MB
หลักฐานทางการทำงาน 3 (ถ้ามี)
Max File Size 10MB
จดหมายชี้แจงทางการเงิน (ถ้ามี)
Max File Size 10MB

*** สามารถใช้ได้ทั้ง Statement ที่มาจาก Internet หรือทางธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

     กรณีที่ใช้ Book Bank ให้แนบหน้าแรก และย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

*** ถ้ามีหลักฐานอื่นๆ เกี่ยวกับการเงิน และพวกบัตรเครดิต สามารถสแกนรวมไฟล์มาได้ โดยต้องเขียนจดหมายชี้แจงทางการเงิน
     ว่าแต่ล่ะใบมีวงเงินรวม และวงเงินคงเหลือเท่าไหร่

*** กรณีใช้หลักฐานทางการเงินอื่น ที่ไม่ใช่บัญชีเงินฝาก หรือถ้ามียอดเงินฝากก้อนไหนเกิน 100000 บาท

     กรุณาเขียนจดหมายชี้แจงทางการเงินแนบด้วยทุกครั้ง

*** ถ้ามีการโอนเงินจากคนในครอบครัวเข้ามาจำนวนมาก กรุณาแนบ slip การโอนเงิน ในหลักฐานเพิ่มเติม

Statement 1
Max File Size 10MB
Statement 4
Max File Size 10MB
หลักฐานเพิ่มเติม 1 (ถ้ามี)
Max File Size 10MB
Statement 2
Max File Size 10MB
Statement 5
Max File Size 10MB
Statement 3
Max File Size 10MB
จดหมายสปอนเซอร์ (ถ้ามี)
Max File Size 10MB
หลักฐานเพิ่มเติม 2 (ถ้ามี)
Max File Size 10MB

เมื่อกด Submit แล้ว เอกสารอัพโหลดไฟล์สีเทา จะเปลี่ยนเป็นสีขาวที่ละอันจนครบ

อย่าปิด หรือกด reload กรุณารอ จนกว่าจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่าส่งข้อมูลสำเร็จ

อาจใช้เวลามากกว่า 10 นาที ขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ของเอกสารที่อัพโหลด และความเร็วของอินเทอร์เน็ต

Verified

Contact Us

  • Facebook festallor education
  • festallor education instagram
  • LINE@festallor

Tel: 0885552166, 054059784

Email: festallor.education@gmail.com

Address

70/1, Village No.3, BanNaPha, Kong Khwai,

Mueang Nan District, Nan, 55000 Thailand