top of page
_1090454.JPG
_1090465.JPG
_1090537.JPG

เกี่ยวกับโรงเรียน

         Festallor Education School of English ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุธศักราช 2562 เพื่อเป็นโรงเรียนเอกชนระดับอินเตอร์ ในจังหวัดน่าน ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ โดยได้นำแนวคิด เทคนิค รวมถึงกระบวนวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ตัวอย่างเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา มาปรับให้เหมาะสมกับระบอบการศึกษาภาษาอังกฤษของประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และการแบ่งระดับของผู้เรียนที่อ้างอิงจาก The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ของระบบประเทศออสเตรเลีย (หน่วยงาน English Australia) และนิวซีแลนด์ (หน่วยงาน New Zealand Language Center) เป็นหลัก นอกจากนี้เรายังได้นำเอาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 และข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตร และปรับให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยปัจจุบัน ในยุค 4.0 

         โรงเรียนได้ทำราคาที่เหมาะสม และมีทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับต่างๆ ทำให้นักเรียนเข้าถึงได้ง่าย ในคุณภาพการศึกษาระดับสากล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในระบบการศึกษาที่ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งหมดของตัวเองที่มีออกมา โดยปราศจากความกดดัน สิ่งที่เหนือกว่าของโรงเรียนเราคือ ครูทุกคนที่สอนในโรงเรียน เคยไปศึกษาต่อในต่างประเทศมาแล้วทั้งสิ้น ทำให้สามารถมอบประสบการณ์การศึกษาที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน และเพื่อต่อยอดระดับภาษาของนักเรียนในโรงเรียนของเรา นักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนเกิน 2 ระดับ จะได้รับใบประกาศจากสถาบันชั้นนำ ระดับแถวหน้าของโลก ร่วมกับใบประกาศจาก Festallor Education School of English และเมื่อจบหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลาง นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อ สถาบันของต่างประเทศในระดับ Diploma ได้ ภายใต้การบริการของโรงเรียนเราที่วิทยาเขต จังหวัดน่าน 

         ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความเป็นมืออาชีพในระดับ International และระบบการเรียนการสอนที่เราจัดทำขึ้น จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจ และใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของศักยภาพของตัวนักเรียน เหมือนกับสโลแกนของโรงเรียน Achieve the Highest Potential of Yourself.

สีประจำโรงเรียน:            สีทอง-สีส้ม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน:     ต้นหมาก

สโลแกนของโรงเรียน:    Achieve the Highest Potential of Yourself.

 

 

                         ตราสัญญาลักษณ์

     1. Shield = โล่  

     หมายถึง การปกป้องคุ้มครอง เป็นสัญลักษณ์ของความอดทน เข้มเข้ม และความเสียสละ ดั่งเช่น อัศวิน แสดงถึง การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความอดทน อุตสาหะพากเพียร สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญได้อย่างกล้าแกร่ง
     2. Fairy = นางฟ้า  

     หมายถึง ความเป็นเลิศ ความดีงาม ความบริสุทธิ์ และการสร้างสรรค์ แสดงถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และคงในศิลธรรมอันดี
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม และสามารถสร้างประโยชน์ พัฒนา และยกระดับสังคมต่อไป

     3. Spike = รวงข้าว  

     หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ การเจริญเติบโต และความเจริญรุ่งเรืองที่แฝงความอ่อนน้อมถ่อมตน แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนในทางวิชาการอย่างยั่งยืน
และนอบน้อม อันเป็นคุณลักษณะของคนไทย

     4. Ship = เรือ  

     หมายถึง พาหนะในการเดินทางของไทยดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของครูผู้สอน แสดงถึงครูผู้สอนที่จะพาผู้เรียนไปส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางตามที่ผู้เรียนมุ่งหวัง อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
     5. Snowflake = เกล็ดหิมะ  

     หมายถึงผลึกของน้ำที่สวยงามที่สุด และยังเป็นสัญลักษณ์ของความสดใสที่เป็นนิรันด์ แสดงถึง การขัดเกลาผู้เรียนต้องผ่านการหล่อหลอมจากความดีงาม ความกล้าหาญ และต้องมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ศิลป์นั้นๆ ตกผลึกเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ กลายเป็นผลผลิตของประเทศชาติ ที่มีความงดงามสมบูรณ์แบบ

     6. Crown = มงกุฎ  

     หมายถึง ความเป็นผู้นำ เป็นสิ่งที่แสดงยศฐาบรรดาศักดิ์สูงที่สุด ควรค่าแก่การสวมไว้บนศรีษะของผู้ที่มีชัย ดั่งเช่นพระราชา แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนให้พร้อม
โดดเด่น จนนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

     7. World = โลก  

     หมายถึง แผ่นดินทุกพื้นที่ ที่มนุษย์อาศัยอยู่ เป็นสัญลักษ์ของความเป็นสากล แสดงถึงโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นระดับสากล
และยังเป็นการแสดงถึงการเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

bottom of page