top of page
Web_timelineg.jpg
festallor

Welcome to 
Department of Skills & Employment
Festallor Education School of English


ฝ่ายทักษะอาชีพ และการจ้างงาน ยินดีต้อนรับ

ประวัติ 

Department of Skills and Employment

       ในปี 2020 Festallor Education School of English ได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอน ให้เข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุด เพื่อให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาวะเศรษกิจปัจจุบันมากที่สุด

        Festallor Education School of English ได้จัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียน สร้างเสริมทักษะชีวิต และเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มากกว่าการท่องจำ ดังเช่นนักเรียนต่างชาติ ที่ทุกคนมักจะมีงาน Part-Time ทำหลังเลิกเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยที่ผ่านมา ฝ่ายศึกษาต่อต่างประเทศ ได้ดำเนินการแนะนำงาน Part-Time ให้กับนักศึกษาที่เรียนต่อในต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีหลากหลายหน่วยงานที่เคยติดต่อกันมาแล้ว หรือหน่วยงานที่เข้ามาติดต่อทางโรงเรียน เพื่อขอคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน​

        ทั้งนี้ทางโรงเรียนเราจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการทำงานระหว่างเรียนมากขึ้น จึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และยังเป็นการสร้างเสริมความก้าวหน้าในชีวิต ให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศภายใต้สภาวะปัจจุบันได้ นอกจากนี้การทำงานระหว่างเรียน ถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของตัวนักศึกษาเอง และยังถือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาที่ขยัน ตั้งใจ แต่ไม่มีทุนในการเรียน ให้ได้เรียนตามที่มุ่งหวัง

        ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมติเห็นชอบ ในการเปิด ฝ่ายทักษะอาชีพ และการจ้างงาน อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นตัวกลาง ในการคัดกรองงานสำหรับนักศึกษา และเป็นตัวกลางของหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน ให้เกิดการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ

       และนอกจากนี้ เรายังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักศึกษาในโรงเรียนของเรา ที่มี Talent Skill หรือ มีทักษะความสามารถพิเศษ เข้าร่วมด้วยเช่นกัน เพื่อให้หน่วยงานที่ต้องการหาบุคลากรที่มีคุณภาพ ได้ร่วมงานกัน ซึ่งนโยบายนี้ถือเป็นการแบ่งเบาภาระทางสังคม อีกทั้งยังถือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในบ้านเราให้เดินไปข้างหน้า

social-media-3846597_1280.png
DEPARTMENT OF
meeting-5395615_1920.jpg

JOB

"เชื่อมโยงความสำเร็จ ให้ใกล้คุณมากขึ้น"

consulting.jpg

Research

laboratory

SME

"เชื่อมโยงความสำเร็จ ให้ใกล้คุณมากขึ้น"

men-1979261_1920.jpg
bottom of page