top of page

แจ้งการโอนเงิน

41554417_1767953529919966_2319493656525930496_n.png

Account Name
 FESTALLOR EDUCATION SCHOOL OF ENGLISH
 
Account No.
172 1 51633 3
Bank of Ayudhya

visa.png

เจ้าหน้าที่จะยืนยันการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง

หากไม่มีเลขที่ใบเสร็จ ให้ใส่ชือของผู้จ่ายเงินแทน

ช่องทางการโอนเงิน
หลักฐานการโอน
bottom of page